Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Oznámenie“) vypracovala spoločnosť Houseland s.r.o., IČO: 06532861, sídlom Dukelská 685, 739 61 Třinec, zapísaná vo verejnom registra vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spisovou značkou C 72151 (ďalej tiež „Správca“ alebo „my“), ktorá prevádzkuje internetový obchod a web dostupný na www.houseland.sk (ďalej tiež „Web“). Toto Oznámenie sme vypracovali, aby sme vás, našich zákazníkov a návštevníkov Webu (ďalej tiež „Vy“), informovali o tom, aké máme vzájomné práva a povinnosti nás ako správca osobných údajov a vás (fyzických osôb) ako subjektov údajov. Pokiaľ bude treba, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@houseland.sk.

Toto Oznámenie sme vypracovali v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb. o ochrane spracovania osobných údajov, v účinnom znení, zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „GDPR“), účinným k 25.05.2018, kedy v týchto právnych predpisoch môžete nájsť širší opis rozsahu práv a povinností pri ochrane osobných údajov.

Spracovávané osobné údaje a dôvod na ich spracovanie

Spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré nám sami odovzdáte (oznámite), a to ako pri nákupe na Webe, uzatvorení zmluvy s nami, tak aj v súvislosti s Vašou návštevou Webu. Obvykle ide o nasledujúce osobné údaje:

 • Identifikačné údaje: Slúži nám k tomu, aby sme Vás mohli kontaktovať pri uzatváraní zmluvy medzi nami. Ide hlavne o Vaše meno, priezvisko, adresy, identifikačné číslo.
 • Kontaktné údaje: Slúži nám na to, aby sme Vás mohli kontaktovať. Patrí medzi ne telefón, GSM, e-mail a pod.
 • Fakturačné a bankové údaje: Tie spracovávame v súvislosti s identifikáciou a vykonávaním platieb. Ide napríklad o informácie objavujúce sa na faktúrach, bankové spojenie a informácie o prijatých alebo odoslaných platbách.
 • Informácie obsiahnuté v zmluve: Ide o podrobnosti o tovare a službách, ktoré vám poskytujeme alebo ktoré, ak ste náš dodávateľ, naopak poskytujete vy nám, a ďalšie podrobnosti týkajúce sa našej spolupráce.
 • Informácie z našej komunikácie: V tomto prípade ide hlavne o informácie v e-mailoch alebo obsah našej komunikácie
 • Cookies: Ak objednávate náš tovar cez Web, zapíše náš systém aj Vašu IP adresu a tie cookies, bez ktorých by Web nefungoval. Využívame aj analytické a marketingové cookies, viac sa dozviete nižšie.

Radi by sme Vás uistili, že nepoužívame žiadne formy automatického rozhodovania.

Vaše osobné teda spracovávame, aby sme:

 • mohli splniť zmluvu s Vami alebo s Vami o nej rokovať,
 • splniť zákonné povinnosti ako napr. vystaviť a archivovať doklady,
 • pretože ste nám sami udelili súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • je v našom oprávnenom záujme Vaše osobné údaje z Vašich skorších objednávok na našom e-shope ďalej spracovávať na účely zlepšovania našich systémov, aby sme Vám mohli dať vedieť, čo je nové vo svete našich produktov a pod.

Konkrétne môžeme jednotlivé kategórie osobných údajov prepojiť s jednotlivými dôvodmi na ich spracovanie takto.

Ak ste náš zákazník alebo dodávateľ, s ktorým uzatvárame zmluvu:

Aký je právny základ pre spracovanie podľa GDPR?

Prečo Vaše údaje spracovávame?

Ako dlho ich budeme spracovávať?

Aké konkrétne údaje na tento účel spracovávame?

ZMLUVA

plnenie povinností zo zmluvy alebo v rámci predzmluvného rokovania

článok 6 ods. 1 b) GDPR

Aby sme mohli uzavrieť zmluvu alebo o nej rokovať

Po dobu trvania zmluvy alebo do doby zániku všetkých práv a povinností zo zmluvy

Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Fakturačné a bankové údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

Informácie z našej komunikácie

ZÁKONY

splnenie právnych povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy

článok 6 ods. 1 c) GDPR

Aby sme splnili všetky právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú

Počas určený v konkrétnom právnom predpise, podľa ktorého plníme naše povinnosti

Napríklad osobné údaje, ktoré súvisia s daňovými záležitosťami, uchovávame po dobu 10 rokov od konca daného daňového obdobia

 

Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Fakturačné a bankové údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

je to v našom oprávnenom záujme

článok 6 ods. 1 f) GDPR

Aby sme mohli chrániť a vymáhať svoje nároky

Po dobu až 15 rokov. To zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej právnymi predpismi

Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Fakturačné a bankové údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

Informácie z našej komunikácie

Aby sme mohli zlepšovať naše služby a vykonávať prieskumy vašej spokojnosti s našimi službami

Po dobu 1 roka po skončení zmluvy

Kontaktné údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

Informácie z našej komunikácie

Aby sme vám mohli zasielať newslettery

Po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi nami, prípadne do doby, než vznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, napr. odhlásením sa z odberu našich newsletterov

Kontaktné údaje

Ak navštevujete náš Web:

Aký je právny základ pre spracovanie podľa GDPR?

Prečo Vaše údaje spracovávame?

Ako dlho ich budeme spracovávať?

Aké konkrétne údaje na tento účel spracovávame?

ZMLUVA

v rámci predzmluvného rokovania

článok 6 ods. 1 b) GDPR

Aby ste nás mohli kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našom Webe a aby sme Vám mohli zareagovať

Po dobu 1 roka, pokiaľ spolu nenadviažeme spoluprácu

Kontaktné údaje

Informácie z našej komunikácie

SÚHLAS

údaje spracovávame na základe vášho súhlasu

článok 6 ods. 1 a) GDPR

Aby sme mohli spracovávať vaše údaje, ktorých spracovanie nemôžeme podradiť pod žiadny z vyššie opísaných právnych dôvodov pre spracovanie údajov

Počas udelenia súhlasu.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať napríklad e-mailom. Aj keď súhlas odvoláte alebo uplynie doba jeho trvania, neznamená to ale, že musíme zmazať všetky vaše údaje, ktoré sme na jeho základe spracovávali. Môžeme ďalej pracovať s tými, u ktorých nám to umožňuje iný právny dôvod. Ak súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Údaje, ktoré sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, treba pri zverejňovaní referencií s vaším menom a priezviskom

RÔZNE

Viac informácií nájdete v časti týchto Zásad, ktoré sa týkajú cookies

Aby sme mali prehľad, ako náš Web využívate, odkiaľ naň prichádzate aj aké naše služby vás najviac zaujímajú

Viac informácií nájdete v časti tohto Oznámenia, ktorá sa týka cookies.

Spracovanie osobných údajov teda prebieha vždy pre konkrétne účely na základe jasných právnych základov. Odovzdávame Vaše údaje iným príjemcom (tiež tzv. spracovateľom), len tak, aby sme mohli splniť svoje povinnosti. Vaše údaje neodovzdávame nikam mimo EÚ.

Naši spracovatelia

Vaše údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, a to hlavne preto, aby sme zaistili naše efektívne fungovanie.

Naši dodávatelia služieb sa tak stávajú spracovateľmi Vašich osobných údajov. Sú ale oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje len v rozsahu, v ktorom si to s nimi dohodneme.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zaslať orgánom verejnej moci, ak to bude v našom záujme alebo ak nás o to požiadajú.

Konkrétne odovzdávame Vaše osobné údaje nasledujúcim subjektom:

 1. poskytovatelia špecializovaných poradenských služieb (napr. služby účtovné, právne, technické, organizačné, ekonomické, podnikateľské, audítorské, znalecké, tlmočnícke, daňového poradenstva a pod.), ktorými sú: spoločnosti KBprofiúčto s.r.o., IČO: 077 12 367 a MítVíc s.r.o., IČO: 058 62 281
 2. prevádzkovatelia služieb webhostingu, serverových a cloudových služieb, ktorými sú: spoločnosť IPEXO s.r.o., IČO: 241 48 504, pán Libor Holub, IČO: 703 11 919, spoločnosť BHIT s.r.o., IČO: 277 19 391 a pán Štěpán Mátl, IČO: 070 50 992
 3. marketingové agentúry a iné subjekty, ktoré pomáhajú s predajou produktov a služieb organizácie, ktorou je spoločnosť Upster s.r.o., IČO: 107 90 870
 4. poisťovne, poskytovatelia platobných služieb, služieb overovania identity, poskytovatelia kreditných služieb a pod., ktorou je spoločnosť Comgate a.s., IČO: 279 24 505
 5. poskytovatelia zdravotníckych služieb a iných služieb na úseku ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, vrátane napr. závodného lekára atď., ktorou je spoločnosť ADL medservice, s.r.o., IČO: 278 36 321

a ich subdodávatelia (tzv. reťazenie spracovateľov), ktoré sa podrobujú rovnakým pravidlám ako naši prvotní spracovatelia, výhradne však pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

 1. je nutné zapojiť tretiu stranu ako poskytovateľa služieb za účelom naplnenia akéhokoľvek dojednania, ktoré organizácia so subjektom uzavrela (napr. kompletizácia objednávky a jej zabalenie, odoslanie balíka prostredníctvom kuriérskej služby, spracovanie bankového prevodu a pod.), 
 2. ako súčasť predzmluvného rokovania a za účelom prípravy očakávaní uzavretie dojednania podľa písm. a),
 3. ako súčasť systému hodnotenia organizácie či subjektu (napr. www.heureka.sk),
 4. za účelom použitia analytických informácií, tiež v spolupráci kooperáciu s poskytovateľmi vyhľadávacích služieb, ktorí organizácii pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii ich platforiem (napr. Google Analytics),
 5. ak sa to od subjektu výslovne požaduje (napr. pri používaní metód overovania pomocou sociálnych sietí);
 6. pri distribúcii časti našich platforiem pre zobrazenie na weboch obchodných partnerov organizácie,
 7. ak je to potrebné za účelom vytvorenia, zistenia, vykonávania či ochrany právnych nárokov a/alebo ak to vyžaduje všeobecne záväzný predpis a/alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné, aby organizácia mohla patrične reagovať na nároky voči organizácii, pri súdnom konaní, pri presadzovaní akýchkoľvek dojednaní s užívateľmi či členmi organizácie, v prípade núdze s ohrozením verejného zdravia, úmrtia alebo fyzického zranenia osoby, v rámci vyšetrovania, v osobnej oblasti ochrany práv, majetku v organizácii, jej používateľov či členov alebo iných osôb

Využitie cookies na Webe

Pre fungovanie Webu využívame cookies, čo sú malé súbory, ktoré Váš internetový prehliadač číta alebo ukladá na Vaše koncové zariadenie. Teda na Váš počítač, notebook alebo telefón. Cookies zaisťujú napríklad to, že Web je schopný zapamätať si Vaše voľby a stránku Vám tak zobrazovať efektívnejšie.

Do cookies sa napríklad ukladá informácia o tom, aký tovar ste vložili do košíka, alebo informácie o tom, ako si prajete radiť tovar v kategóriách. Či podľa abecedy alebo podľa ceny a množstvo ďalších vecí.

Podľa účelu delíme používané cookies do nasledujúcich kategórií:

Nevyhnutné cookies vám umožní pohyb po Webe a využitie jeho základných funkcií. Obvykle sú nastavené iba v reakcii na Vašu činnosť, ktorá je žiadosťou o služby, ako je napríklad prihlásenie sa do zabezpečenej časti nášho Webu. Tieto cookies sú nevyhnutné pre použitie Webu a nepotrebujeme na ich použitie Váš súhlas.

Funkčné cookies sa používajú, aby sme Vás rozpoznali, keď opätovne náš Web a umožňujú nám ponúknuť Vám vylepšené a personalizované funkcie ako napríklad uvítanie menom a zapamätanie Vašich preferencií ( napr. Váš výber jazyka alebo oblasti). Tieto cookies zbierajú anonymizované informácie a nemôžu sledovať Váš pohyb na iných webových stránkach. Tieto cookies využívame len s Vaším súhlasom a ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť tu.

Analytické a výkonnostné cookies nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a získať informácie o tom, ako je Web používaný (napr. aké stránky používateľ otvára najčastejšie a či užívateľ dostáva z niektorých stránok hlásenie o chybe). To nám pomáha vylepšiť fungovanie Webu, napríklad tak, že zaisťujeme, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. Tieto cookies využívame len s Vaším súhlasom a ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť tu.

Reklamné a cielené cookies zaznamenávajú Vaše návštevy na našom Webe, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame, aby sme Vám dodali reklamy, ktoré sú pre Vás a Vaše záujmy relevantné. Tieto informácie sa používajú aj na obmedzenie počtu opakovaní reklám, ktoré vidíte, a na meranie efektivity reklamných kampaní. Za týmto účelom môžeme oznámiť tieto informácie aj tretím osobám (ako sú zadávatelia reklamy). Tieto cookies využívame len s Vaším súhlasom a ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť tu. V prípade súhlasu s marketingovými cookies môžeme Vaše údaje (a to aj e-mail alebo telefónne číslo) odovzdávať našim partnerom prevádzkujúcim reklamné nástroje či sociálne siete pre možné ukladanie cookies do prehliadača, remarketing, cielenie personalizovanej reklamy a prepojenie s inými informáciami, ktoré ste nástrojom poskytli.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi, ktoré sú veľmi veľkými spoločnosťami:

Informácie o používaných cookies

Kategória Služby Doba uloženia
Analytické alebo výkonnostné cookies Google Analytics max. 2 roky
Cielené a reklamné cookies Google Analytics
AdWords (bez osobných údajov)
GA ecommerce (odosielanie informácií o zakúpených produktoch – bez osobných údajov)
ChimpStatic
SmartsUpp (monitorovanie správania návštevníkov webu)
Sklik
Facebook
Facebook Staticxx
Hotjar
Dognet
Biano
Favi
max. 2 roky

Máte otázky týkajúce sa používania cookies na našich stránkach?

V prípade otázok ohľadne použitia cookies nás prosím kontaktujte na e-maile info@houseland.sk a radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?

Podľa GDPR máte s ohľadom na spracovanie Vašich osobných údajov právo:

 • Máte právo získať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracovávame. Ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a informácie, o aké osobné údaje ide.
 • Môžete po nás požadovať opravu nesprávnych údajov či doplnenie údajov neúplných.
 • Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať Vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, ak nás o to požiadate. Za určitých podmienok máte aj právo na prenos Vašich osobných údajov k inému správcovi.
 • Ak máte podozrenie, že dochádza k nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, dataprotection.gov.sk, adresa Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo podať námietku v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail. My potom námietku bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od obdržania, vyhodnotíme.

Práva dotknutých osôb – vzory uplatnenia práv