Obchodné podmienky

Obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu https://www.houseland.sk v spoločnosti:

obchodné meno: Houseland s.r.o.
reg.: spol. zap. v Obch. reg. Krajského súdu v Ostrave, odd. Sro, vlč. č. C 72151
sídlo: Dukelská 685, Lyžbice, 739 61 Třinec, ČR
IČO: 06532861
IČ DPH: CZ06532861

bankové spojenie: Fio banka a.s., IBAN: CZ40 2010 0000 0027 0169 7786
email: info@houseland.sk
tel. č: +421 222 205 790

prevádzka: Lihovarská 690, 718 00 Slezská Ostrava, ČR
prevádzková doba: Po-pia: 8:00 - 16:00

orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
web: www.soi.sk
email: info@soi.sk

1.1 Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) internetového obchodu houseland.sk upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi obchodníkom ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“; kupujúci a obchodník spoločne ako „zmluvné strany“) prostredníctvom internetového obchodu obchodníka. Internetový obchod je prevádzkovaný obchodníkom na internetovej adrese https://www.houseland.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky obchodníka umiestnené na adrese https://www.houseland.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže obchodník meniť či dopĺňať. Aktuálne znenie obchodník vždy zverejní na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú obchodníkom považované za správne a obchodník nezodpovedá za to, keď kupujúci zadá chybné alebo neúplné údaje a informácie.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že obchodník nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Obchodník môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia obchodníka, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaných obchodníkom na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť obchodníka uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky obchodníkovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Pred odoslaním objednávky je nevyhnutné, aby kupujúci potvrdil, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť. Objednávku odošle kupujúci obchodníkovi kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú obchodníkom považované za správne a obchodník nijak nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že kupujúci zadá nesprávne alebo neúplné informácie. Obchodník bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Zmluvný vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim vzniká odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky.

3.5. Obchodník je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť obchodníkovi jedným zo spôsobov uvedených tu.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť obchodníkovi taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú aj náklady spojené s dodaním tovaru. Tieto poplatky sú zahrnuté v cene produktov, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14-tich dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania príslušnej čiastky na účet obchodníka.

4.5. Obchodník je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté obchodníkom kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Pokiaľ to je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, obchodník je povinný vystaviť ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Obchodník je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví obchodník kupujúcemu po uhradení ceny za tovar a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8. V prípade, že na strane obchodníka došlo ku zrejmej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je obchodník povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že už bola kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami uzavretá. V takomto prípade je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.9. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, tak má obchodník, v prípade omeškania kupujúceho s akoukoľvek platbou alebo jej časti voči obchodníkovi, právo od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania do dňa zaplatenia, vrátane. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od obdržania výzvy k zaplateniu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

4.10. V prípade, že obchodník bude z akéhokoľvek dôvodu zasielať prostriedky na účet kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, alebo ich odovzdá zástupcovi právnickej osoby v hotovosti, urobí tak buď na overené účty, pri ktorých nemá pochybnosti, že patria právnickej osobe, alebo len voči oprávneným zástupcom právnickej osoby.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom

5.1. Tento článok obchodných podmienok sa vzťahuje len na spotrebiteľov. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

5.2. Ako spotrebiteľ, teda človek, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako aj zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ predávajúci zasiela kupujúcemu tovar v niekoľkých zásielkach, lehota sa počíta až od prevzatia poslednej zásielky, naopak, pokiaľ obchodník dodáva kupujúcemu tovar pravidelne, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa počíta od doručenia prvej dodávky.

5.3. Ak obchodník poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak informácie obchodník neposkytol ani do 12 mesiacov, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa ods. 1 tohto článku.

5.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa špecifikácii spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku môže kupujúci využiť tento formulár. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci aj akýmkoľvek iným jednoznačným prehlásením voči obchodníkovi.

5.7. Pre včasné odstúpenie od zmluvy, musí spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. Samotné neprevzatie zásielky sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.

5.8. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy prostredníctvom web stránky, obchodník bezodkladne po doručení oznámenia potvrdí jeho doručenie.

5.9. Tovar musí byť obchodníkovi vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy obchodníkovi. Náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi nesie kupujúci. Tovar si kupujúci (mimo vyššie uvedených výnimiek) môže vyskúšať tak, aby sa zoznámil s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru podobne ako by si tovar skúšal v obchode. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia hodnoty tovaru si bude obchodník tento rozdiel uplatňovať.

5.10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

5.11. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti obchodník kúpnu cenu kupujúcemu štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy obchodníkovi, a rovnakým spôsobom, akým kupujúci tovar hradil. Platbu je obchodník oprávnený zdržať až do chvíle, než mu dôjde vrátený tovar späť alebo do doby, než mu kupujúci preukáže, že tovar obchodníkovi odoslal (napríklad potvrdením od dopravcu). Obchodník vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Obchodník je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti po vrátení tovaru kupujúcim. V prípade ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý obchodník ponúka, vráti obchodník kupujúcemu náklady na dopravu tovaru od obchodníka ku kupujúcemu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi obchodníkom a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom obchodníkovi vrátiť aj poskytnutý dar.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom

6.1. Obchodník umožňuje aj kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu za predpokladu, že:

 1. kupujúci vráti obchodníkovi nepoužitý tovar, u ktorého nedošlo k nevratnému poškodeniu obalu (nenávratnosť poškodenia posudzuje predávajúci);
 2. predmetom kúpnej zmluvy nie je špeciálna ponuka na mieru (tj. špeciálna zľava, množstvová zľava, tovar na prianie a pod.) (špeciálnosť ponuky posudzuje obchodník);
 3. pokiaľ bola kúpna zmluva uzavretá len na množstvo alebo druh tovaru, ktorý je obvyklý pre použitie v domácnosti (obvyklosť posudzuje obchodník).

6.2. Ostatné pravidla pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom sa spravuje článkom 5 obchodných podmienok.

7. Predĺženie doby na odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ alebo podnikateľ, si môže prikúpiť možnosť vrátenia tovaru do 60 dní od doručenia tovaru. Túto službu je možné objednať priamo prostredníctvom objednávkového formulára zaškrtnutím príslušného checkboxu pri každom tovare, okrem toho vyrobeného na mieru alebo inak prispôsobeného potrebám kupujúceho. Poplatok za túto službu kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou tovaru.

7.2. V rámci služby predĺženého vrátenia tovaru má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v predĺženej lehote. Ostatné pravidlá pre odstúpenie od zmluvy sú rovnaké ako pravidlá uvedené v čl. 5 a 6 obchodných podmienok.

7.3. Obchodník môže určiť, pre aké značky či produkty umožní kupujúcim vrátenie tovaru do 90 dní od doručenia tovaru aj bez príplatku. V takomto prípade platia rovnaké podmienky pre vrátenie tovaru ako v tomto článku obchodných podmienok, obchodník ale môže určiť pri konkrétnom produkte ďalšie podmienky akcie, napríklad, že náklady na vrátenie tovaru uhradí namiesto kupujúceho.

8. Dodacie podmienky

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje obchodník, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.2. V prípade, ak je obchodník podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar bez toho, aby od kúpnej zmluvy odstúpil v súlade s čl. V týchto obchodných podmienok, považuje sa to za porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, v dôsledku čoho je obchodník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho žiadať náhradu škody podľa § 420 Občianskeho zákonníka.

8.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci, ktorý je podnikateľ, povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, to obchodník dôrazne odporúča. V prípade pozorovania porušenia obalu, ktorý nasvedčuje neoprávnené vniknutie do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

8.5. Informácie k prevzatiu krehkého tovaru – Ak ide o objednávku krehkého alebo hodnotného tovaru (sklo, keramika, porcelán, nábytok), obchodník dôrazne odporúča tovar skontrolovať bezodkladne po prevzatí. V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľ, obdrží poškodený tovar, je povinný to oznámiť obchodníkovi alebo prepravcovi najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, tak obchodník odporúča učiniť, a zároveň ho o to žiada, nakoľko vďaka tomu bude môcť obchodník reklamovať rozbité zásielky u prepravcu.

8.6. Pokaľ kupujúci, ktorý je podnikateľ, obdrží poškodený tovar, je povinný ho ponechať v pôvodnom stave a v pôvodnom obale tak, ako ho prevzal. Tovar nie je oprávnený prebaľovať do iného obalu a akokoľvek s ním ďalej manipulovať. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, tak obchodník odporúča učiniť.

8.7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky obchodníka, ak ich obchodník vydá.

9. Zodpovednosť za vady, záručná doba

Pravidlá reklamácie

9.1. Pre účely tohto článku obchodných podmienok sa za „spotrebiteľa“ považuje aj taký podnikateľ, ktorý uzavrel s obchodníkom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie tovaru druhu a množstva, ktoré je obvyklé pre použitie v domácnosti (posúdenie obvyklosti je výhradne na úvahe obchodníka).

9.2. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, zodpovednosť za vady pri prevzatí tovaru nesie obchodník. Najmä zodpovedá za to, že tovar:

 1. zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,
 2. je vhodný na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil,
 3. vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel,
 4. vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve,
 5. je dodaný so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve,
 6. je dodaný s návodom na použitie, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v zmluve.

9.3. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, obchodník ďalej zodpovedá za to, že popri dohodnutých vlastnostiach:

 1. je vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy,
 2. je dodaná s príslušenstvom, obalom a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne očakávať, a
 3. je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť, aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci.

Za posledné uvedené tri body obchodník nezodpovedá v prípade, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy vyslovene upozornil kupujúceho, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši, a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy vyslovene súhlasil.

9.4. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, zodpovedá obchodník za to, že tovar odovzdá kupujúcemu alebo prepravcovi v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

9.5. V prípade, ak si kupujúci zakúpil tovar, ktorý mal vady a pre svoju vadu bol zľavnený, za takúto vadu, pre ktorú bol tovar lacnejší, obchodník nezodpovedá. Za ostatné vady na takomto tovare obchodník zodpovedá.

9.6. V prípade ak je kupujúci spotrebiteľ, svoje práva z vadného plnenia môže uplatniť do dvoch rokov od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu 2 rokov od prevzatia, má sa za to, že tovar mal vady už pri prevzatí, ibaže by to povaha veci alebo vady vylučovala. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady. Táto doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže vec využívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene. To neplatí pri tovare, na ktorom je vyznačená minimálna doba trvanlivosti, po ktorú si tovar zachová svoje vlastnosti a funkcie, a u ktorého je možné vytknúť vadu maximálne do takto vyznačenej doby. V prípade ak je kupujúci podnikateľ, môže svoje práva z vadného plnenia taktiež uplatniť do dvoch rokov od prevzatia tovaru, pokiaľ s tovarom nakladal primerane tak, ako by s ním nakladal bežný spotrebiteľ (primeranosť posudzuje obchodník).

9.7. Práva z vadného plnenia nemá kupujúci v prípade, že vadu spôsobil sám. Vadou tovaru nie je bežné opotrebenie z obvyklého používania.

9.8. Reklamáciu je najjednoduchšie uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára. Reklamáciu je taktiež možné uplatniť napr. na e-mail alebo listom na adresu. Formulár alebo sprievodný list k uplatnenej reklamácii musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 1. kontaktné údaje kupujúceho,
 2. popis vady,
 3. žiadosť o spôsobe vybavenia reklamácie,
 4. preukázanie nákupu tovaru (najlepšie priložením dokladu o kúpe).

9.9. Tovar, ktorý má podľa kupujúceho vady, kupujúci vyfotí a zdokumentuje prostredníctvom fotografie, prípadne videa, ktoré zašle spolu s reklamačným formulárom obchodníkovi. Nakoľko môže ísť o ťažký alebo nadrozmerný tovar, nie je potrebné tovar ihneď zasielať obchodníkovi na posúdenie. Obchodník sa pokúsi posúdiť vady z fotografií alebo videa a pokiaľ to nebude možné, oznámi kupujúcemu, že je nevyhnutné tovar pre posúdenie vád odoslať obchodníkovi. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Obchodník a kupujúci sa môžu dohodnúť na tom, že si tovar u kupujúceho vyzdvihne obchodník.

9.10. V prípade, ak má tovar vady, môže kupujúci požadovať ich odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať:

 1. dodanie novej veci bez vady; alebo
 2. opravu veci,

ibaže je pre obchodníka kupujúcim zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo pri porovnaní s druhým neprimerane nákladný. V takomto prípade môže obchodník odmietnuť vadu odstrániť, a to najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady.

9.11. V týchto prípadoch môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. obchodník vec neopravil ani nevymenil,
 2. obchodník odmietol odstrániť vadu,
 3. vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene,
 4. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 5. obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

9.12. Odstúpiť od kúpnej zmluvy kupujúci nemôže, pokiaľ nie je vada tovaru významná.

9.13. Práva vyplývajúce z vád tovaru môže kupujúci vytknúť priamo obchodníkovi. V prípade, ak je ale k oprave určený niekto iný (napr. servis), kto je k dispozícii v okolí alebo mieste, ktoré je kupujúcemu bližšie, môže kupujúci vytknúť vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

9.14. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľ, platí, že kým obchodník nesplní svoje povinnosti z vadného plnenia, nemusí kupujúci platiť doposiaľ neuhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

9.15. V prípade, že kupujúci kúpnu zmluvu uzavrel ako podnikateľ, a dodaný tovar má vady, je kupujúci povinný oznámiť to obchodníkovi do 5 pracovných dní od jeho prevzatia. K tomuto oznámeniu je kupujúci povinný pripojiť aj fotografie ktoré preukazujú vadu tovaru. Do ďalších 5 pracovných dní je kupujúci povinný zaslať tovar späť obchodníkovi (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vyriešenia reklamácie). Pokiaľ nebude tovar vrátený v tejto lehote alebo bude vrátený poškodený, nemusí ho obchodník prevziať.

9.16. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ a k oprave nie je určený niekto iný (napr. servis) je obchodník povinný prijať reklamáciu v akejkoľvek prevádzkarni, kde je to možné vzhľadom na sortiment predávaných produktov, prípadne v sídle obchodníka.

9.17. Pri uplatnení reklamácie vydá obchodník kupujúcemu elektronické potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho.

9.18. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, obchodník reklamáciu vybaví do 30 dní od jej uplatnenia (vrátane odstránenia vád) a informuje o tom kupujúceho. Zmluvné strany sa môžu spoločne dohodnúť aj na dlhšej lehote. Pokiaľ obchodník 30 dňovú lehotu nedodrží, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. V prípade ak je kupujúci podnikateľ, obchodník vybaví reklamáciu čo najskôr, no pre takýto úkon nemá stanovenú pevnú lehotu.

9.19. Po vybavení reklamácie vydá obchodník elektronické potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o oprave a trvaní opravy alebo písomného potvrdenia o zamietnutí reklamácie.

9.20. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie možné. O preplatenie nákladov musí požiadať najneskôr do 2 mesiacov od konca lehoty na vytknutie vady, inak mu nemusia byť priznané. Kupujúci, ktorý je podnikateľ, toto právo nemá.

9.21. Pred prvým použitím akéhokoľvek tovaru je kupujúci povinný si naštudovať návod na použitie, ak mu ho predávajúci zaslal, a následne postupovať podľa informácií v ňom uvedených. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym používaním tovar poškodí a nebude môcť uplatniť nároky z vád v rámci svojich práv zo zodpovednosti za vady.

10. Služba predĺženia záruky

10.1. Službu predĺženia záruky môže využiť kupujúci, ktorý je spotrebiteľ aj podnikateľ. Obchodník poskytuje kupujúcemu predĺženú zmluvnú záruku na dobu a za poplatok uvedený v objednávkovom formulári. Predĺženú záruku je možné objednať priamo prostredníctvom objednávkového formulára zaškrtnutím príslušného checkboxu. Poplatok za predĺženú záruku kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou tovaru.

10.2. V rámci služby predĺženia záruky má kupujúci právo uplatniť svoje práva z vadného plnenia popísaných v článku 9 obchodných podmienok v predĺženej lehote uvedenej v objednávkovom formulári od doručenia tovaru. Ostatné pravidlá viažuce sa na predĺženie záruky sú totožné ako pravidlá pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

11.1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty prechádza na kupujúceho okamihom dodania.

11.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

11.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, v ktorom nie je na úkor práv ostatných zákazníkov obchodníka a ktorý je v súlade s jeho určením.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že

 1. medzi stranami nie je zmluva uzatváraná v písomnej podobe, obchodník uchováva dokumenty týkajúce sa uskutočnených obchodov v elektronickej forme a na vyžiadanie umožní kupujúcemu prístup k dokumentom týkajúcich sa obchodov s ním,
 2. kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku,
 3. kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom internetu tak, že kupujúci zašle obchodníkovi objednávku a ten ju potvrdí,
 4. ak sa pri zadávaní údajov pred odoslaním objednávky vyskytnú chyby, kupujúci je povinný tieto chyby bezodkladne oznámiť obchodníkovi, aby ich mohol včas opraviť, a
 5. obchodník nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

11.5. Kupujúci berie na vedomie, že obchodník nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

11.6. Sťažnosti spotrebiteľov vybavuje obchodník prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy. Informáciu o vybavení sťažností zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho.

11.7. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 173 31 927, internetová adresa: (soi.sk). Riešenie sa začne len na návrh kupujúceho - spotrebiteľa, ak sa spor nepodarí vyriešiť priamo s obchodníkom. Kupujúci môže podať návrh do 1 roka odo dňa, keď svoje právo prvýkrát uplatnil u obchodníka.

11.8. Pri riešení sporov zo zmluvy je možné využiť aj online platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.9. Na predaj tovaru je obchodník oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov.

11.10. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

12. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

12.1. Obchodník chráni osobné údaje kupujúceho, viac v Oznámení o ochrane osobných údajov.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté aplikovateľné práva spotrebiteľov.

13.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 14. 3. 2024 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí.