Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Oznámenie“) webu www.houseland.sk (ďalej tiež „Web“), prevádzkovaný prevádzkovateľom Houseland, s. r. o., IČO: 06532861, sídlom Dukelská 685, 739 61 Třinec, zapísaná vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spisovou značkou C 72151, kontaktná tiež na info@houseland.sk, vytyčuje vzájomné práva a povinnosti nás ako správcu osobných údajov a fyzických osôb ako subjektov údajov v rámci realizácie ochrany osobných údajov, získaných tiež prostredníctvom on-line aktivít Webu takto:

 1. Úprava ochrany osobných údajov podľa tohto Oznámenia vyplýva zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v účinnom znení, zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kedy v týchto právnych predpisoch môžete nájsť širší popis rozsahu práv a povinností pri ochrane osobných údajov.
 2. Web nie je určený na poskytovanie služieb či predaj produktov osobám mladším ako 16 rokov.
 3. Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám sami odovzdáte (oznámite), tiež v súvislosti s vašim použitím Webu, zvyčajne meno, priezvisko, firma, adresy, telefón, GSM, e-mail a pod. Pokiaľ objednávate cez e-shop, zapíše náš systém tiež vašu IP adresu a tie cookies, bez ktorých by e-shop nefungoval. Nepoužívame žiadne formy automatického rozhodovania. Tieto osobné údaje máme na účel vašej registrácie na e-shope a/alebo prijatie/potvrdenie/vybavenie/odoslanie/fakturáciu/reklamáciu vašej objednávky a komunikáciu o nej a iných našich produktoch.

  Vaše osobné údaje teda spracovávame, aby sme: Spracovanie osobných údajov teda prebieha vždy na konkrétne účely na základe jasných právnych základov. Odovzdávame vaše údaje iným príjemcom (tiež tzv. spracovateľom), len tak, aby sme mohli splniť svoje povinnosti. Vaše údaje neposkytujeme nikam mimo EÚ.
 4. Vaše údaje spracovávame do odvolania súhlasu, do doby expirácie vášho používateľského účtu, ak ste na Webe registrovaní ako používatelia a v ostatných prípadoch najdlhšie 11 rokov, vzhľadom na archivačné povinnosti podľa jednotlivých zákonov (napr. zákon o DPH), potom vaše údaje definitívne zmažeme/skartujeme.
 5. Máte právo na informácie, zahŕňajúce tiež právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaných u nás, právo na opravu nesprávnych údajov, právo byť zabudnutý výmazom vašich osobných údajov, právo uplatniť obmedzenia spracovania zo zákonných dôvodov, právo na prenesenie svojich osobných údajov inam, námietku proti akémukoľvek spracovaniu a samozrejme tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak bol udelený. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akokoľvek, najvhodnejšie však na e-mailovej adrese: info@houseland.sk. Tým všetkým však nie je dotknuté vaše právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov www.uoou.cz, či uplatniť svoje práva na súde.
 6. V prípade, že organizácia predá alebo kúpi akúkoľvek časť obchodného závodu či inú obdobnú majetkovú hodnotu, môže organizácia odovzdať alebo prijať vaše údaje predpokladanému predajcovi či kupujúcemu takej majetkovej hodnoty a ak bude organizácia alebo niektoré jej časti prevzaté treťou stranou, budú údaje, ktoré organizácia alebo jej používatelia či členovia majú, jedným z prevádzaných aktív.


Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Ako správca osobných údajov vám nižšie v texte označujeme účel spracovania osobných údajov, text bez stučnenia označuje právny základ, ktorý je v súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR, teda, že takéto spracovanie je zákonné. Nižšie uvedené platí pre všetky spracovania, ktoré ako správca osobných údajov vykonávame, s výnimkou spracovania vo veci našich zamestnancov.

Právne základy spracovania osobných údajov, teda aby spracovanie osobných údajov bolo zákonné, sú nasledujúce:

 1. výslovný (slobodný a konkrétny) súhlas subjektu údajov, čo znamená, že subjekt údajov nám udelil súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý môže kedykoľvek odvolať,
 2. splnenie zmluvy, čo znamená, že musíme mať osobné údaje odberateľa, dodávateľa či iného zmluvného partnera, aby z našej strany bolo možné splniť zmluvu (objednávku), osobné údaje sú potrebné, aby bolo možné vám tovar doručiť, službu poskytnúť tomu, kto si ju objednal a pod.,
 3. splnenie (zákonnej) povinnosti – zahŕňa spracovanie, ktoré nám ukladá zákon, teda napr. že musíme vystaviť účtovný/daňový doklad, že musíme evidovať žiadosť, ktorú u nás podáte a ako sme ju vybavili a pod.,
 4. ochrana životne dôležitých záujmov – tieto spracovania sa nás všeobecne netýkajú,
 5. splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci – tieto spracovania sa nás všeobecne netýkajú,
 6. oprávnený záujem (správcu), to je množina všetkých spracovaní, ktoré môžeme vykonávať v našom záujme, nie však výslovne na váš úkor. Teda napr. je v našom oprávnenom záujme mať na našom webe funkčné cookies, ktoré zapisujú vaše správanie, aby web správne fungoval a zobrazoval vám to, čo hľadáte, bez funkčných cookies by to dosť nešlo; bez toho, aby sme zbierali analytické cookies, by sme nemohli vykonávať štatistiky, ktoré nám hovoria, ako máme pre vás náš web urobiť používateľsky prívetivejší alebo aj bezpečnejší, oprávnených záujmov môže byť veľa, my vám však vždy opíšeme, prečo to tak je, samozrejme sa proti tomu môžete brániť, k tomu sme vám pripravili vzory, aby sme vám výkon vašich práv zjednodušili.

ODBERATELIA

 1. Registrácia používateľského účtu: plnenie zmluvy
 2. Objednávka: jej nedokončenie/prijatie/potvrdenie/spracovanie/vybavenie/reklamácia vrátane súvisiacich operácií, s výnimkou fakturácie: plnenie zmluvy
 3. Ostatné odberateľské zmluvy a ich plnenie: plnenie zmluvy
 4. Ostatné spracovanie osobných údajov osôb, vystupujúcich za odberateľa: plnenie zmluvy, oprávnený záujem (na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov)
 5. Cookies funkčné: oprávnený záujem správcu – zaistenie funkčnosti webu
 6. Administrácia systémov webu a iných softvérov: oprávnený záujem správcu – správa systémov a interné operácie, napr. riešenie problémov, výpadkov, zálohovania, obnovy, analýzy dát, vývoja, testovania, výskumu, analytiky, zabezpečenia a na účely prieskumov zaistenia bezpečnosti platforiem organizácie a zlepšovania ich parametrov.
 7. Cookies analytické: oprávnený záujem správcu – zaistenie a testovanie používateľskej prívetivosti webu, vrátane merania a optimalizácie výkonov webu
 8. Štatistické spracovania webu a iných softvérov: oprávnený záujem správcu – zaistenie a testovanie používateľskej prívetivosti Webu, vrátane merania jeho výkonov, t. j. merania a optimalizácie výkonov webu
 9. Cookies marketingové: súhlas subjektu údajov
 10. Zasielanie obchodných oznámení správcu, ktoré sa vecne viažu k histórii objednávok: oprávnený záujem správcu – tzv. zákaznícka výnimka podľa recitálu 47 GDPR

DODÁVATELIA

 1. Dodávateľské zmluvy a ich plnenie: plnenie zmluvy
 2. Ostatné spracovanie osobných údajov osôb, vystupujúcich za dodávateľa: plnenie zmluvy, oprávnený záujem (na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov)
 3. Zmluvy a ich plnenie s inými tretími osobami: plnenie zmluvy
 4. Spracovanie osobných údajov z jednostranných konaní tretích osôb: oprávnený záujem (na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov), alebo iný oprávnený záujem

SPOLOČNÉ A OSTATNÉ

 1. Spracovanie osobných údajov subjektov údajov, vystupujúcich za seba či tretie osoby (vrátane orgánov verejnej moci), odlišných od dodávateľov, odberateľov, zamestnancov a ich zástupcov v iných právnych vzťahoch: plnenie zmluvy a/alebo oprávnený záujem (na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov), alebo iný oprávnený záujem
 2. Komunikácia/korešpondencia prostredníctvom elektronických aj listinných komunikačných prostriedkov: plnenie zmluvy a/alebo oprávnený záujem, ktoré súvisia s konkrétnym právnym postavením správcu, spravidla na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov alebo iný obdobný oprávnený záujem
 3. Vedenie účtovníctva a výkazníctva k DPH: plnenie zákonnej povinnosti
 4. Spracovanie osobných údajov z procesných riadení: splnenie zákonnej povinnosti a/alebo oprávnený záujem (na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov)
 5. Spracovanie pri uplatnení práva subjektu údajov: splnenie zákonnej povinnosti


Naši spracovatelia

Spracovateľmi organizácie sú:

 1. prevádzkovatelia poštových a kuriérskych služieb,
 2. poskytovatelia špecializovaných poradenských služieb (napr. služby účtovné, právne, technické, organizačné, ekonomické, podnikateľské, audítorské, znalecké, tlmočnícke, daňového poradenstva a pod.),
 3. prevádzkovatelia služieb webhostingu, serverových a cloudových služieb,
 4. prevádzkovatelia služieb kompletizácie a balenia objednávok,
 5. prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí, ktoré subjektu môžu poskytovať pripojovacie služby, napr. pripojenie z platforiem sociálnych sietí na platformy organizácie,
 6. prevádzkovatelia iných obchodných platforiem, ktorí môžu prostredníctvom platforiem organizácie inzerovať svoje produkty a služby, a pri ktorých sa subjekt môže rozhodnúť k registrácii, bez ohľadu na rozsah obchodnej väzby takého prevádzkovateľa a organizácie,
 7. marketingové agentúry a iné subjekty, ktoré pomáhajú s predajnosťou produktov a služieb organizácie,
 8. prevádzkovatelia iných webov, ktorí inzerujú výrobky a služby organizácie na svojich weboch,
 9. poisťovne, poskytovatelia platobných služieb, služieb overovania identity, poskytovatelia kreditných služieb a pod.,
 10. poskytovatelia iných technických služieb organizácii,
 11. poskytovatelia zdravotníckych služieb a iných služieb na úseku ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, vrátane napr. závodného lekára atď.

a ich subdodávatelia (tzv. reťazenie spracovateľov), ktorí sa podrobujú rovnakým pravidlám ako naši prvotní spracovatelia, výhradne však pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

 1. je nutné zapojiť tretiu stranu ako poskytovateľa služieb s cieľom naplniť akýkoľvek dohovor, ktorý organizácia so subjektom uzavrela (napr. kompletizácia objednávky a jej zabalenie, odoslanie balíka prostredníctvom kuriérskej služby, spracovanie bankového prevodu a pod.),
 2. ako súčasť predzmluvného rokovania a na prípravu očakávania uzatvorenia dohovoru podľa písm. a),
 3. ako súčasť systému hodnotenia organizácie či subjektu (napr. www.heureka.cz),
 4. na účely použitia analytických informácií, tiež v spolupráci kooperácie s poskytovateľmi vyhľadávacích služieb, ktorí organizácii pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii ich platforiem (napr. Google Analytics),
 5. ak je to od subjektu výslovne požadované (napr. pri používaní metód overovania pomocou sociálnych sietí);
 6. pri distribúcii časti našich platforiem pre zobrazenie na weboch obchodných partnerov organizácie,
 7. ak je to potrebné na vytvorenie, zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov a/alebo ak to vyžaduje všeobecne záväzný predpis a/alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné, aby organizácia mohla patrične reagovať na nároky voči organizácii, pri súdnom konaní, pri presadzovaní akýchkoľvek dohôd s používateľmi či členmi organizácie, v prípade núdze s ohrozením verejného zdravia, úmrtia alebo fyzického zranenia osoby, v rámci vyšetrovania, v rámci ochrany práv, majetku či osobnej bezpečnosti v organizácii, jej používateľov či členov alebo iných osôb


Využitie cookies na tomto webe

Houseland, s. r. o., IČO: 06532861, sídlom Dukelská 685, 739 61 Třinec, zapísaná vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spisovou značkou C 72151, kontaktná tiež na info@houseland.sk ako prevádzkovateľ internetových stránok www.houseland.sk, využíva na prevádzku týchto internetových stránok technológiu cookies.
 

Čo je cookie a na čo sa používa?

Cookie je malý súbor, ktorý váš internetový prehliadač číta alebo ukladá na vaše koncové zariadenie. Teda na váš počítač, notebook alebo telefón. Cookies zaisťujú to, že internetová stránka je schopná zapamätať si vaše voľby a stránku vám tak zobrazovať efektívnejšie.

Do cookies sa napríklad ukladá informácia o tom, aký tovar ste vložili do košíka (inak by bolo nutné byť prihlásený), alebo informácia o tom, ako si prajete radiť tovar v kategóriách. Či podľa abecedy alebo podľa ceny a mnoho ďalších vecí.
 

Podľa účelu delíme používané cookies do nasledujúcich kategórií:

Nevyhnutne nutné cookies vám umožnia pohyb po webovej stránke a využitie jej základných funkcií. Obvykle sú nastavené iba v reakcii na vašu činnosť, ktorá je žiadosťou o služby, ako je napríklad prihlásenie do zabezpečenej časti našej webovej stránky. Tieto cookies sú nevyhnutné na použitie tejto webovej stránky.

Funkčné cookies sa používajú, aby sme vás rozpoznali, keď opätovne navštívite našu webovú stránku a umožňujú nám ponúknuť vám vylepšené a personalizované funkcie, ako napríklad uvítanie menom a zapamätanie vašich preferencií (napr. váš výber jazyka alebo oblasti). Tieto cookies zbierajú anonymizované informácie a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach. Doba platnosti týchto cookies je maximálne 2 roky.

Analytické a výkonnostné cookies nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a získať informácie o tom, ako je webová stránka používaná (napr. aké stránky používateľ otvára najčastejšie a či používateľ dostáva z niektorých stránok hlásenie o chybe). To nám pomáha vylepšiť fungovanie webovej stránky, napríklad tak, že zaisťujeme, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. Doba platnosti týchto cookies je maximálne 2 roky.

Reklamné a cielené cookies zaznamenávajú vaše návštevy na našej webovej stránke, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame, aby sme vám dodali reklamy, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantné. Tieto informácie sa tiež používajú na obmedzenie počtu opakovania reklám, ktoré vidíte, a meranie efektivity reklamných kampaní. Na tento účel môžeme oznámiť tieto informácie aj tretím osobám (ako sú zadávatelia reklamy). Na používanie týchto cookies potrebujeme váš súhlas. Vaše preferencie vo vzťahu k reklamným a cieleným cookies si môžete kedykoľvek nastaviť v internetovom prehliadači ako je opísané nižšie. Doba platnosti týchto cookies je maximálne 2 roky.
 

Použitie cookies tretích strán

www.houseland.sk využíva služby tretích strán, aby zistila, ako používate túto webovú stránku a mohla optimalizovať vašu používateľskú skúsenosť a ponúkať vám reklamy mimo tejto stránky. Tieto tretie strany (najmä reklamné siete a poskytovatelia externých služieb, ako sú služby analyzujúce návštevnosť webu) môžu tiež využívať cookies, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.
 

Čo robiť, keď si neprajete, aby sa ukladali cookies?

Váš súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať. Na tieto účely si, prosím, prečítajte nasledujúce ustanovenia:

Zmena nastavenia Vášho internetového prehliadača:

Ak si prajete vymazať cookies uložené na vašom zariadení a nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby neprijímal cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho internetového prehliadača. Nastavenie cookies môžete nájsť v záložke «Možnosti», «Nástroje» alebo «Nastavenie» internetového prehliadača, ktorý používate na návštevu tejto webovej stránky.

Rôzne prehliadače ale môžu používať rôzne prostriedky na deaktivovanie cookies. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledujúce odkazy:

Dovoľujeme si vás upozorniť, že ak nastavením internetového prehliadača odmietnete používanie a ukladanie cookies vo vašom počítači, budete môcť používať našu webovú stránku aj naďalej, niektoré možnosti a funkcie však nemusia fungovať správne.
 

Informácie o používaných cookies

Kategória cookies Odkaz na stránku s viacerými informáciami
Analytické alebo výkonnostné cookies Google Analytics
Cielené a reklamné cookies

Google Analytics
AdWords (bez osobných údajov)
GA ecommerce (odosielanie informácií o zakúpených produktoch – bez osobných údajov)
ChimpStatic
SmartsUpp (monitorovanie správania sa návštevníkov webu)
Sklik
Facebook
Facebook Staticxx
Hotjar
Biano
Dognet
Favi


Máte otázky v súvislosti s používaním cookies na našich stránkach?

V prípade otázok ohľadom použitia cookies nás, prosím, kontaktujte na e-mailu info@houseland.sk a radi vám poskytneme bližšie informácie.


Práva subjektov údajov – vzory uplatnenia práv